Ogłoszenia dla Akcjonariuszy
Doświadczenie to fundament do tworzenia nowych rozwiązań
Ekologia nadrzędnym kierunkiem naszej działalności.
Lepsze rozwiązania.
Zaufaj doświadczeniu.
Nie boimy się wyzwań
Dążymy prosto do celu
Pedmo S.A. Tychy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 18 czerwca 2020


Zarząd „PEDMO”  Spółka Akcyjna  działając na podstawie

Art. 399 § 1  i  art. 402 § 1 ksh , w związku  z art. 395 ksh oraz Art. 20.1 Statutu Spółki zwołuje  Zwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w dniu  18 czerwca 2020 r.
o godz. 08.00, w siedzibie „PEDMO” S.A.

w Tychach  przy ul. Towarowej 23  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
    uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.

d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

e) udzielenia Członkom  Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

f) przeznaczenia zysku netto za 2019 r.

g) powołania Rady Nadzorczej IX kadencji

h)przyznania premii finansowej ustępującej Radzie Nadzorczej VIII kadencji

i) wyboru podmiotu prowadzącego  rejestr akcjonariuszy

j)  zmiany Statutu Spółki :

Dotychczasowe brzmienie:

Art. 8

8.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie  
       na akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art.8.3.

8.2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.

8.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 8.2 po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.

8.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 8.3 może ponownie złożyć akcje do depozytu, o  

       którym mowa w art. 8.2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.

8.5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne dokonywana jest na żądanie akcjonariusza.   

       8.6. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli akcjonariuszowi w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru dokonania rozporządzenia akcjami imiennymi nie zostanie doręczone oświadczenie Zarządu o odmowie udzielenia zgody, uważa się iż Spółka zgody udzieliła.

8.7. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 8.6, Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku akcjonariusza ma obowiązek wskazać innego nabywcę.

8.8. Cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie  trzydziestu dni poprzedzających wskazania nabywcy.

       Cena akcji będzie płatna w gotówce w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8.9. Akcje mogą być umorzone z czystego zysku albo poprzez obniżenie kapitału     
         zakładowego.

8.10. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę.

8.11. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia określone są uchwałą Walnego Zgromadzenia.

8.12. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach dopuszczonych przepisami
           Kodeksu   Spółek Handlowych, a w szczególności zaś w celu ich umorzenia.

 

Proponowane zmiany

Zmienia się treść Art. 8.1. poprzez wykreślenie słów „ z wyjątkiem przypadku wymienionego w Art. 8.3.”

przepis ten otrzymuje następujące brzmienie :

„Art. 8.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.”

Uchyla się Art 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

 

Przepis Art 8.9 otrzymuje numer 8.2.

Przepis Art 8.10 otrzymuje numer 8.3.

Przepis Art 8.11 otrzymuje numer 8.4.

Przepis Art 8.12 otrzymuje numer 8.5.

       6. Zamknięcie obrad